About me!
Information

Trần Huy Long,MSc.


Vice Director
Library and Information Center,
Tien Giang University
Free books!
Lê Minh Hoàng - Giải thuật và Lập trình

Bí kiếp võ lâm của anh em Contestant


Tuyển tập đề thi Olympic 30/4

Tuyển tập bộ đề cuộc thi Olympic 30/4 - Môn Tin học
Dành cho các học sinh Chuyên Tin! Ôn luyện trước kỳ thi!
Thí sinh ICPC dùng làm tài liệu ôn luyện cũng ngon lành!