About me!
Information

Trần Huy Long,MSc.


Vice Director
Library and Information Center,
Tien Giang University
Free books!
Chuyên Tin - Quyển 1

Sách giáo khoa môn Tin học, Dành cho học sinh Chuyên Tin


Chuyên Tin - Quyển 2

Sách giáo khoa môn Tin học danh cho học sinh các lớp Chuyên Tin học.